Spojená škola, Hradná 7, Komárno

Spojená škola, Hradná 7, Komárno

Hradná 7
94501 Komárno
IČO: 34041915

Informácie o inštitúcii Spojená škola, Hradná 7, Komárno

 

Profil školy


Zriadovateľ:
Krajský školský úrad v Nitre

Organizačné jednotky:

 1. Špeciálna základná škola s materskou školou Hradná 7 , Komárno
 2. Základná škola s materskou školou pri zdravotníckom zariadení Železničná 13 , Komárno

Súčasti školy :

 1. Školský klub
 2. Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
 3. Výdajná školská jedáleň

Špeciálna materská škola - ŠMŠ - 1 trieda
Predmetom činnosti je výchova a vzdelávanie detí s mentálnym postihnutím alebo v kombinácii s iným postihnutím od 3 rokov až po nástup do ŠZŠ, ZŠ.


Špeciálna základná škola - ŠZŠ - 5 tried A, B , C variant
Predmetom činnosti je výchova a vzdelávanie žiakov s mentálnym postihnutím  alebo v kombinácii s iným postihnutím od 6. - 16. ( v B  a C variante až 18 ) rokov

 

Mimoškolská činnosť:

Hravý počítač
Počítačový krúžok
Výtvarný krúžok
Futbalový krúžok


Školský klub - ŠKD - 1 oddelenie
Predmetom činnosti je výchova  a starostlivosť o žiakov ŠZŠ mimo vyučovania .                  

Záujmová činnosť:
Športovo-tanečný krúžok

 

Základná škola pri zdravotníckom zariadení - ZŠ pri ZZ - 1 trieda
Predmetom činnosti je výchova a vzdelávanie žiakov ZŠ  hospitalizovaných v Nemocnici ForLIfe Komárno na detskom a chirurgickom oddelení.

 

Materská škola pri zdravotníckom zariadení - MŠ pri ZZ - 0,5 triedy
Predmetom činnosti je výchova a vzdelávanie detí predškolského veku hospitalizovaných v Nemocnici ForLife Komárno  na detskom a chirurgickom oddelení.

 

Školský klub pri ZŠ s MŠ pri zdravotníckom zarioadení - ŠKD pri ZŠ priZZ - 0,5 oddelenia

Predmetom činnosti je výchova  a starostlivosť o hospitalizovaných žiakov ZŠ  a SŠ mimo vyučovania .

 

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva - CŠPP
Predmetom činnosti je komplexná špeciálnopedagogická starostlivosť detí a žiakov v okresnom meradle a to konkrétne:

 • poskytovanie psychologickej, diagnostickej,  špeciálnopedagogickej a rehabilitačnej činnosti deťom  so zdravotným postihnutím a deťom zdravotným  postihnutím ohrozených
 • poskytovanie preventívnych , poradenských a metodických služieb zákonným zástupcom a pedagogickým pracovníkom ŠMŠ, MŠ, ŠZŠ, ZŠ, SŠ.
 • sledovanie vhodnosti zaškolenia a školského vývinu detí
 • poskytovanie odborných služieb v procese integrácie žiakov v bežnej ZŠ .

  Výdajná školská jedáleň , Hradná 7 , Komárno
  • zabezpečovanie školského stravovania deťom, žiakom a zamestnancom školy .

  Učtáreň a PaM

  • zabezpečovanie účtovných a personálnych mzdových prác a služieb pre vybrané  špeciálne základné školy .


S kým môžete prísť do kontaktu?

 

Mgr. Oľga Tóth Kuruczová - riaditeľka
Email školy: szskomarno@naex.sk

Kde nás nájdete?

Zobrazit